Facebooktwitter

samoshttp://www.epohi.gr

Tου Γιώρ­γου Μπου­γε­λέ­κα*

Oταν το 2007 ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κα­τέ­θε­σε το α­ντι­νο­μο­σχέ­διο για την Παι­δεία, πολ­λές ελ­πί­δες γεν­νή­θη­καν σε ο­λό­κλη­ρη την εκ­παι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα. Πέ­ραν των άλ­λων προ­τά­σεων, ι­διαί­τε­ρη αί­σθη­ση προ­κά­λε­σε η το­πο­θέ­τη­ση του κόμ­μα­τός μας πε­ρί ε­λεύ­θε­ρης πρό­σβα­σης των α­πο­φοί­των του λυ­κείου στα ι­δρύ­μα­τα τρι­το­βάθ­μιας εκ­παί­δευ­σης.


Η ελ­λη­νι­κή κοι­νω­νία πί­στε­ψε πως ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ κα­τά­φε­ρε με ρε­α­λι­στι­κό τρό­πο να ξε­πε­ρά­σει στην πρά­ξη έ­να ή­δη ξε­πε­ρα­σμέ­νο σύ­στη­μα ε­πι­λο­γής φοι­τη­τών. Και εί­ναι γε­γο­νός ό­τι αυ­τή η πρό­τα­ση, α­νε­ξαρ­τη­το­ποιεί το λύ­κειο, α­να­δει­κνύει την α­ξία της γε­νι­κής παι­δείας, δί­νει το πε­ρι­θώ­ριο α­νά­πτυ­ξης της πρω­τό­λειας μα­θη­τι­κής έ­ρευ­νας, υ­πο­χρεώ­νει τους εκ­παι­δευ­τι­κούς φο­ρείς στην ορ­θο­λο­γι­κή α­να­διά­τα­ξη της ύ­λης στη δευ­τε­ρο­βάθ­μια και στην τρι­το­βάθ­μια εκ­παί­δευ­ση στα μέ­τρα των α­να­γκών της ε­πι­στή­μης και της παι­δα­γω­γι­κής.

Αξία και πε­ριε­χό­με­νο
της γε­νι­κής παι­δείας

Στην πρό­τα­ση του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ για τη δη­μο­κρα­τι­κή α­να­μόρ­φω­ση της παι­δείας συ­μπε­ρι­λαμ­βά­νε­ται ως βα­σι­κό συ­στα­τι­κό η κα­θιέ­ρω­ση του δω­δε­κά­χρο­νου υ­πο­χρεω­τι­κού σχο­λείου, α­ντί του ση­με­ρι­νού εν­νιά­χρο­νου.
Πρό­κει­ται για ποιο­τι­κή και ό­χι πο­σο­τι­κή δια­φο­ρά. Τα τρία κρί­σι­μα χρό­νια του λυ­κείου ο έ­φη­βος ω­ρι­μά­ζει η­λι­κια­κά, σω­ρεύει γνώ­σεις, δια­μορ­φώ­νει δε­ξιό­τη­τες και εν­δια­φέ­ρο­ντα. Τό­τε και μό­νο τό­τε, στα χρό­νια του λυ­κείου, το α­γα­θό της γε­νι­κής παι­δείας μπο­ρεί να γί­νει ο ώ­ρι­μος καρ­πός μιας μα­κράς μα­θη­τείας, ά­σκη­σης και προ­σω­πι­κής α­ντί­λη­ψης, α­νε­ξάρ­τη­τα α­πό την μελ­λο­ντι­κή ε­παγ­γελ­μα­τι­κή ε­πι­λο­γή.
Η γε­νι­κή παι­δεία δεν μπο­ρεί να ο­ρι­στεί με α­κρί­βεια. Εί­ναι οι γνώ­σεις και οι μέ­θο­δοι πα­ρα­γω­γής τους, αλ­λά και οι η­θι­κές, κοι­νω­νι­κές και αι­σθη­τι­κές α­ξίες, που συν­θέ­τουν εν τέ­λει τον καλ­λιερ­γη­μέ­νο άν­θρω­πό και τον κα­θι­στούν ι­κα­νό να «…μπο­ρεί να γί­νε­ται κοι­νω­νός της αν­θρώ­πι­νης δη­μιουρ­γίας και της αν­θρώ­πι­νης πε­ρι­πέ­τειας.» (Α. Ελε­φά­ντης, «Αυ­γή», 13.10.2006)
Αξί­ζει να ση­μειω­θεί πως «…η γε­νι­κή παι­δεία εί­ναι έ­να ό­λον ό­χι έ­να ά­θροι­σμα. Στο ό­λον υ­πάρ­χει μια δο­μι­κή σχέ­ση α­νά­με­σα στα στοι­χεία που το συ­να­πο­τε­λούν, με την έν­νοια ό­τι το κα­θέ­να α­π’ αυ­τά προϋπο­θέ­τει και συ­νε­πά­γε­ται ό­λα τα άλ­λα, ε­νώ τα μέ­ρη δεν υ­πάρ­χουν πα­ρά ως στοι­χεία του ό­λου» (Αρι­στο­τέ­λης). Όταν ό­μως στην πρά­ξη πε­ρι­κό­πτο­νται τα μέ­ρη εί­ναι α­νά­πη­ρα ή κα­ταρ­ρέει το ό­λον (ο.π.).
Αυ­τό ση­μαί­νει γε­νι­κή α­να­μόρ­φω­ση της δι­δα­κτέ­ας ύ­λης στο λύ­κειο και α­ντί­στοι­χη αλ­λα­γή προ­σα­να­το­λι­σμού των σχο­λι­κών βι­βλίων. Τα συ­μπε­ρά­σμα­τα του πρό­σφα­του εκ­παι­δευ­τι­κού συ­νε­δρίου της ΟΛ­ΜΕ δί­νουν συ­γκε­κρι­μέ­νες, σα­φείς, πο­λύ­τι­μες κα­τευ­θύν­σεις, που προέ­κυ­ψαν ως α­πο­τέ­λε­σμα της έ­ρευ­νας που διε­ξήχ­θη με­τα­ξύ των μά­χι­μων λει­τουρ­γών της εκ­παί­δευ­σης.
Συ­γκε­κρι­μέ­να, οι εκ­παι­δευ­τι­κοί της Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης α­ξιο­λο­γούν αρ­νη­τι­κά το ι­σχύον α­να­λυ­τι­κό πρό­γραμ­μα σε ό,τι α­φο­ρά τη συμ­βο­λή του στην α­νά­πτυ­ξη της κρι­τι­κής σκέ­ψης, της αυ­τε­νέρ­γειας και των δη­μιουρ­γι­κών ι­κα­νο­τή­των των μα­θη­τών. Εκτι­μούν ό­τι το ω­ρο­λό­γιο πρό­γραμ­μα εί­ναι ε­ξαι­ρε­τι­κά ε­πι­βα­ρυ­μέ­νο. Επι­ση­μαί­νουν την α­νά­γκη μείω­σης της έ­κτα­σης της δι­δα­κτέ­ας ύ­λης ώ­στε να γί­νει δυ­να­τή η α­πε­λευ­θέ­ρω­ση του σχο­λείου και ο προ­σα­να­το­λι­σμός του στην πραγ­μα­τι­κή μόρ­φω­ση.
Αυ­τή τη γε­νι­κή παι­δεία το λύ­κειο που προ­τεί­νου­με, ο­φεί­λει να σε­βα­στεί και να καλ­λιερ­γή­σει ως την κύ­ρια α­πο­στο­λή του, για­τί πο­τέ ξα­νά, συ­ντε­ταγ­μέ­να και με­θο­δι­κά δεν θα δο­θεί η δυ­να­τό­τη­τα στον άν­θρω­πο να κα­τα­κτή­σει αυ­τό το α­γα­θό.
Άμε­σο μέ­τρο στην κα­τεύ­θυν­ση κα­τά­κτη­σης της γε­νι­κής παι­δείας εί­ναι η κα­τάρ­γη­ση των ποι­κί­λων δια­χω­ρι­σμών στο λύ­κειο. «…Σκο­πός της Μέ­σης Εκπαί­δευ­σης δεν εί­ναι να δια­μορ­φώ­σει φυ­σι­κούς, βιο­λό­γους, μα­θη­μα­τι­κούς, γλωσ­σο­λό­γους, ι­στο­ρι­κούς, μου­σι­κούς, λο­γο­τέ­χνες κ.λπ. Σκο­πός της εί­ναι οι α­πό­φοι­τοι του λυ­κείου να ε­γκολ­πω­θούν στοι­χεία της α­πο­θη­σαυ­ρι­σμέ­νης γνώ­σης και ευαι­σθη­σίας, ώ­στε οι μα­θη­τές να κα­τα­νοούν το σώ­μα τους, να ε­πι­κοι­νω­νούν με τις τέ­χνες, να γνω­ρί­ζουν την ι­στο­ρία της χώ­ρας τους και του κό­σμου, να ε­γκολ­πω­θούν βα­σι­κές έν­νοιες μα­θη­μα­τι­κών, φυ­σι­κής, χη­μείας, να τους α­νοί­γε­ται με δυο λό­για ο κό­σμος της κοι­νω­νι­κής, της φυ­σι­κής και της καλ­λι­τε­χνι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας» (ο.π.) Οι κα­τευ­θύν­σεις, οι δέ­σμες, ο δια­χω­ρι­σμός πρα­κτι­κού και κλα­σι­κού α­πο­τε­λούν εχ­θρούς της γε­νι­κής παι­δείας και συμ­βάλ­λουν εκ των πραγ­μά­των στην υ­πο­τί­μη­ση ε­κεί­νου ή του άλ­λου μα­θή­μα­τος, ο­δη­γώ­ντας τους μα­θη­τές σε έ­ναν πρω­τό­γο­νο γνω­στι­κό ρα­τσι­σμό.

Μια πρό­τα­ση
για την ε­λεύ­θε­ρη πρό­σβα­ση

Η πρό­σβα­ση που ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ προ­τεί­νει, χα­ρα­κτη­ρί­ζε­ται ε­λεύ­θε­ρη. Αν ε­πι­χει­ρη­θεί ο ο­ρι­σμός του ό­ρου, θα πρέ­πει κυ­ρίως να δο­θεί το βά­ρος στον ε­πι­θε­τι­κό προσ­διο­ρι­σμό και λι­γό­τε­ρο στο ου­σια­στι­κό. Έτσι, μια πρό­σβα­ση θα μπο­ρεί να χα­ρα­κτη­ρι­στεί ε­λεύ­θε­ρη, ό­ταν και μό­νο ό­ταν δεν υ­πό­κει­ται σε πε­ριο­ρι­σμούς. Γε­γο­νός, που ση­μαί­νει ό­τι μέ­χρι και τη στιγ­μή της εγ­γρα­φής του φοι­τη­τή-οιασ­δή­πο­τε η­λι­κίας- στο πρώ­το έ­τος των σπου­δών του, της σχο­λής της α­ρε­σκείας του, κα­νέ­να ε­μπό­διο δεν θα α­να­κό­ψει την πραγ­μα­το­ποίη­ση της ε­πι­θυ­μίας του.
Κά­θε ε­πι­στη­μο­νι­κός κλά­δος πρέ­πει να υ­πο­στη­ρί­ζε­ται α­πό ε­νιαίο πρό­γραμ­μα δι­δα­σκα­λίας, που θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται στους χώ­ρους των Α­ΕΙ.
Σε κά­θε ε­πι­στη­μο­νι­κό κλά­δο, τα μα­θή­μα­τα κορ­μού και τα μα­θή­μα­τα ε­πι­λο­γής ο­ρί­ζο­νται µε ει­σή­γη­ση του Εθνι­κού Συμ­βου­λίου Ανώ­τα­της Παι­δείας, έ­πει­τα α­πό δια­βού­λευ­ση µε τις συ­γκλή­τους των πα­νε­πι­στη­μίων και τα συμ­βού­λια των ΤΕΙ. Τα υ­πο­χρεω­τι­κά μα­θή­μα­τα κορ­μού σε κά­θε κλά­δο εί­ναι τρία ή τέσ­σε­ρα, και έ­χουν ε­τή­σια διάρ­κεια. Τα μα­θή­μα­τα ε­πι­λο­γής εί­ναι δύο έως τέσ­σε­ρα και έ­χουν ε­ξα­μη­νιαία διάρ­κεια.
Τα μα­θή­μα­τα κορ­μού υ­πη­ρε­τούν βα­σι­κά γνω­στι­κά α­ντι­κεί­με­να του ε­πι­στη­μο­νι­κού κλά­δου στον ο­ποίον α­νή­κουν.
Τα μα­θή­μα­τα ε­πι­λο­γής υ­πη­ρε­τούν ει­δι­κές μα­θή­σεις που α­παι­τεί η εγ­γρα­φή των φοι­τη­τών στο δεύ­τε­ρο έ­τος των τμη­μά­των των Α­ΕΙ και α­φο­ρούν τα ει­δι­κά μα­θή­μα­τα που α­παι­τεί η εί­σο­δος σε συ­γκε­κρι­μέ­νες σχο­λές και Τμή­μα­τα.
Συ­νο­λι­κά, στο πρώ­το έ­τος α­νώ­τα­της εκ­παί­δευ­σης οι φοι­τη­τές και οι φοι­τή­τριες κα­το­χυ­ρώ­νουν τα μα­θή­μα­τα που ι­σχύουν σή­με­ρα στα πρώ­τα έ­τη των πα­νε­πι­στη­μίων και των Α­ΤΕΙ.
Με αυ­τό τον τρό­πο α­πο­μα­κρύ­νε­ται η πρό­τα­σή μας α­πό ο­ποια­δή­πο­τε σχέ­ση με το προ­πα­ρα­σκευα­στι­κό έ­τος της ε­πι­τρο­πής Βε­ρε­μή, α­φού οι πρω­το­ε­τείς φοι­τη­τές και οι φοι­τή­τριες θα δι­δά­σκο­νται α­κρι­βώς ε­κεί­να τα μα­θή­μα­τα, που και σή­με­ρα δι­δά­σκο­νται στα πρώ­τα έ­τη των πα­νε­πι­στη­μια­κών τμη­μά­των και ό­χι μέ­ρος τους ή πα­ρα­πλή­σια μα­θή­μα­τα.
Τα γνω­στι­κά πε­δία στα ο­ποία ε­ντάσ­σο­νται ό­λα τα τμή­μα­τα των Α­ΕΙ, δια­κρί­νο­νται εν­δει­κτι­κά σε πέ­ντε του­λά­χι­στον ευ­ρείς ε­πι­στη­μο­νι­κού κλά­δους:
– Κλά­δος θε­τι­κών και ε­φαρ­μο­σμέ­νων ε­πι­στη­μών.
– Κλά­δος ε­πι­στη­μών υ­γείας.
– Κλά­δος οι­κο­νο­μι­κών, νο­μι­κών και κοι­νω­νι­κών ε­πι­στη­μών.
– Κλά­δος αν­θρω­πι­στι­κών και παι­δα­γω­γι­κών ε­πι­στη­μών.
– Κλά­δος τε­χνών και πο­λι­τι­σμού.
Πα­ράλ­λη­λα, η α­πο­φα­σι­στι­κή α­να­βάθ­μι­ση της με­τα­λυ­κεια­κής δη­μό­σιας τε­χνι­κής και ε­παγ­γελ­μα­τι­κής εκ­παί­δευ­σης θα πρέ­πει να α­πο­τε­λεί α­πα­ραί­τη­το κρί­κο στην α­λυ­σί­δα των μέ­τρων της εκ­παι­δευ­τι­κής α­να­γέν­νη­σης, που ο­ρα­μα­τι­ζό­μα­στε.
Πρό­κει­ται για κρί­σι­μο εκ­παι­δευ­τι­κό, τα­ξι­κό και πο­λι­τι­κό ζή­τη­μα δε­δο­μέ­νου ό­τι στις ι­διω­τι­κές με­τα­λυ­κεια­κές τε­χνι­κές και ε­παγ­γελ­μα­τι­κές σχο­λές φοι­τά το έ­να τρί­το του συ­νό­λου των σπου­δα­στών των ΙΕΚ .
Η πρό­τα­ση αυ­τή του ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ δί­νει τη δυ­να­τό­τη­τα της προ­σφο­ράς μιας θέ­σης στη δη­μό­σια τρι­το­βάθ­μια ή στη δη­μό­σια ε­παγ­γελ­μα­τι­κή με­τα­λυ­κεια­κή εκ­παί­δευ­ση σε ό­λους τους α­πο­φοί­τους του λυ­κείου. Δεν εν­νο­εί ό­τι ο οιοσ­δή­πο­τε θα έ­χει τη δυ­να­τό­τη­τα να φοι­τή­σει σε οια­δή­πο­τε σχο­λή. Δια­μορ­φώ­νει και δε­σμεύε­ται για τη δη­μιουρ­γία μιας συ­νάρ­τη­σης «1-1 και ε­πί» α­νά­με­σα σε ό­λους τους α­πο­φοί­τους του Ενιαίου Λυ­κείου θεω­ρίας και πρά­ξης και στις θέ­σεις σπου­δών και φοί­τη­σης της τρι­το­βάθ­μιας και με­τα­λυ­κεια­κής-ε­παγ­γελ­μα­τι­κής εκ­παί­δευ­σης. Φυ­σι­κά τί­θε­νται, ως minimum προϋπο­θέ­σεις, η αύ­ξη­ση των δα­πα­νών για την παι­δεία, η στε­λέ­χω­ση ό­λων των βαθ­μί­δων της εκ­παί­δευ­σης, η κα­τάρ­γη­ση του ν. 4009/2011 και η δη­μιουρ­γία του Ενιαίου Λυ­κείου Θεω­ρίας και Πρά­ξης.

* Ο Γιώρ­γος Μπου­γε­λέ­κας εί­ναι εκ­παι­δευ­τι­κός-μέ­λος του ΔΣ της ΟΙΕ­ΛΕ
Υπό κατάληψη τελεί από τις 21 Φεβρουαρίου το κτίριο της Στατιστικής Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (ΣΑΧΜ) στο Καρλόβασι της Σάμου. Οι φοιτητές, οι εργαζόμενοι και οι καθηγητές του πανεπιστημίου Αιγαίου με την κατάληψη, αλλά και πολύμορφες δράσεις στην πόλη, εκφράζουν την αντίθεσή τους στη συγχώνευση των τμημάτων ΣΑΧΜ και του Μαθηματικού, η οποία, εκτός των άλλων, υποβαθμίζει τις σπουδές των φοιτητών και αλλάζει το αντικείμενο σπουδών των τμημάτων. Την κατάληψη του κτιρίου της ΣΑΧΜ ακολούθησε η κατάληψη του Μαθηματικού και του τμήματος Πληροφορικής. Στις συνελεύσεις του φοιτητικού συλλόγου συμμετέχει και η τοπική κοινωνία, που έχει ταχθεί στο πλευρό των φοιτητών, ενώ την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε μαζική πορεία στους δρόμους της πόλης με συμμετοχή των φοιτητών, των εργαζομένων και των κατοίκων της Σάμου.